RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/ Pana Danych Osobowych jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, (dalej „Administrator"), którego przedstawicielem jest Dyrektor.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53.

3. WCZ SPZOZ przetwarza dane w celach zdrowotnych czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego ze względu na swą specyfikę regulowane jest szczegółowo przepisami innych aktów prawnych, zastosowanie znajdą również odpowiednio właściwe przepisy szczegółowe, zawarte m.in. w:
1) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
2) ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4) ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
5) ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

5. Dane osobowe Pacjenta, mogą być przetwarzane przez Centrum także w innych niż zdrowotne celach, wskazanych w RODO, w szczególności w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j). Do celów innych niż zdrowotne uzasadniających przetwarzanie danych o zdrowiu może należeć wystawianie niektórych zaświadczeń, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

6. Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Pacjenta Psychiatrycznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Dane osobowe Pacjentów mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi; ochronę osób i mienia.

8. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Dane osobowe Pacjentów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

10. Pacjent ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa.
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

Wersja 2.0


REALIZACJA PRAW DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ WCZ SPZOZ

W związku z tym, że posiadamy Państwa dane osobowe przysługują Pani/Pana prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Państwa praw.

W celu skorzystania z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Mogą to Państwo zrobić wysyłając czytelnie podpisany wniosek na adres: WCZ SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub drogą elektroniczną: iod@spzoz.wroc.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację

3. prawo do wycofania zgody,

4. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,

6. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych - tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Odpowiedź zgodna z zakresem żądania zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania możemy wydłużyć ten okres jednocześnie informując Państwa o przyczynie opóźnienia.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).


Klauzula informacyjna- Monitoring wizyjny

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  • administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław
  • inspektorem ochrony danych osobowych jest Agnieszka Młyńczak, z którą można skontaktować się wysyłając maila na adres iod@spzoz.wroc.pl; 71 391 17 53
  • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych
  • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych. Na terenie jednostek WCZ SPZOZ znajdują się oznaczenia, że obiekt jest monitorowany.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.